Environmental policy

2M2 Group AB must, as a consumer of forest raw materials and with a wood processing industry, work to ensure that the business is conducted in as gentle manner as possible, for the environment and for the employees.

We must comply with current legislation and follow PEFC (PEFC/05-32-7/V529) and FSC® (FSC-C089427) requirements and intentions, and as far as possible make sure that the raw material does not come from illegal or unauthorized harvesting by the authorities, forset areas where traditional or civil rights are violated, forests where high conservation values are threatened, genetically engineered trees or natural forest that has been felled for the purpose of using the area for plantations or non-forest land use.

Comply with the ILO:s core conventions regarding:

  • Child labour
  • Forced labour
  • Discrimination in the workplace
  • Join the union, and collective agreement

The business must be conducted and improved in such a way that the possible negative impact on the environment is reduced.

The raw material must, to the greatest possible extent, come from environmentally friendly certified forestry. 2M2 Group AB must work to increase this volume.

We must responsibly fulfill our commitments to employees, society, the environment, and contractors.

The staff must be trained and informed so that they can fulfill the above requirements and intentions.

 

CEO / Operational manager
Carsten Johansen


2M2 Group AB is certified through membership in the PanCert AB producer group certificate Chain of Custody for PEFC-CoC and FSC-CoC

The certificates can be seen here, where certificate codes are shown.

Information about the company's validity of certification can be found in the respective certification database.

In the case of criticism of our Chain of Custody, please contact us at the company.

·       Complaints about how Chain of custody is enforced Klagomål – PanCert


Miljöpolicy

2M2 Group AB skall som förbrukare av skoglig råvara och med träförädlande industri verka för att verksamheten bedrivs på ett så skonsamt sätt som möjligt, för miljön och för de anställda.

Vi skall uppfylla gällande lagstiftning samt följa PEFC (PEFC/05-32-7/V529) och FSC® (FSC-C089427) , -krav och intentioner, och så långt möjligt förvissa oss om att råvaran ej kommer från olaglig eller av myndigheter icke auktoriserad avverkning, skogsområden där hävdvunna eller medborgerliga rättigheter kränks, skogar där höga bevarandevärden är hotade, genmanipulerade träd eller naturskog som avverkats i syfte att nyttja området för plantager eller icke skoglig markanvändning.

Följa ILO:s kärnkonventioner gällande:

  • Barnarbete
  • Tvångsarbete
  • Diskriminering på arbetsplatsen
  • Ansluta sig till facket, och kollektivavtal

Verksamheten skall bedrivas och förbättras på ett sådant sätt att den eventuella negativa påverkan på miljön minskar.

Råvaran skall till största möjliga andel komma från ett miljöanpassat certifierat skogsbruk. 2M2 Group AB skall verka för att denna volym ökar.

Vi skall på ett ansvarsfullt sätt fullgöra våra åtagande mot anställda, samhälle, miljö och uppdragstagare.

Personal skall utbildas och informeras så att den kan uppfylla ovanstående krav och intentioner.

 

Verksamhetsansvarig
Carsten Johansen


2M2 Group AB är certifierat genom medlemskap i PanCert AB grupp för spårbarhet CoC

Certifikaten kan ses här, där certifikatskoder framgår.

Uppgifter om företaget kan ni finna i respektive databas om certifiering

Om kritik mot vår spårbarhet ber vi er vänligen att kontakta oss på företaget